Naši ľudia

Riadiaci pracovníci, ktorí sa podieľajú na realizácii stavebných diel a stavbyvedúci absolvovali skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 136/1995 Z.z.

Výrobní pracovníci sú pravidelne školení v oblasti BOZP a PO. Pred zahájením každej novej stavby absolvujú príslušní pracovníci doplňujúce školenie BOZP a PO, zamerané na činnosti a práce, spojené s realizovaním stavby.

Všetci pracovníci, činnosť ktorých je podmienená preukazom odbornej spôsobilosti sa pravidelne zúčastňujú školení, realizovanými autorizovanými organizáciami.

Počet kmeňových zaestnancov neklesá pod 73 pracovníkov aj v zimných mesiacoch.