Systémy manažérstva

TMG, a.s. vykonáva rôzne druhy stavebných, montážnych a rekonštrukčných prác. Odborná a profesionálna zdatnosť riadiacich pracovníkov i špecialistov v robotníckych profesiách, technické vybavenie, dlhoročné skúsenosti v stavebnej činnosti dávajú záruku kvalitnej a včasnej dodávky stavebného diela.

V záujme neustáleho zvyšovania kvality vykonávaných prác vedenie spoločnosti v roku 1998 rozhodlo o začatí prác, spojených so systémom manažérstva podľa STN EN ISO 9001, s postupným implementovaním jednotlivých jeho častí do života spoločnosti s cieľom získať do konca roku 2001 certifikát tohto systému.

Uvedené snahy vyústili 30.10.2001 k vydaniu certifikátu, osvedčujúcemu zavedenie systému manažérstva podľa predmetnej STN v našej firme.

Začiatkom roku 2013 sa začali práce na zavedenie systému manažérstva podľa STN EN ISO 14 001 a STN OHSAS 18 001 v snahe zvyšovať úroveň spoločnosti. Všetky kroky a činnosti, podniknuté v uvedených oblastiach vyústili koncom roku 2013 k získaniu certifikátov.